முழுமையான Website (Including Domain & Hosting) வெறும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே

Get your Complete Website for Just Rs 2000/- . Just enter your details below and we will back to you.

Name*
Phone:*
E-mail:
Enter your desired Domain name?
Details (if any)
Word Verification:

❇ ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி

வெறும் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு முழுமையான website வழங்குகிறோம்.

பலர் திறமை இருந்தும் அதை வெளிகாட்டிக் கொள்ள முடியவில்லை. காரணம் இணையதளம் இல்லாததே.

இன்றைய காலத்தில் இணையதளம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக மாறிவிட்டது. அதனால் இது உங்களுக்கு பயனுள்ள செய்தியாக இருக்கும் என்றே நம்புகிறோம்.

எந்த லாப நோக்கமும் இல்லாமல் கலைஞர்களின் படைப்புகளை உலகத்திற்கு வெளிக்காட்டவே இந்த சலுகையை அறிவித்துள்ளோம்.

❇  யாருக்கெல்லாம் இந்த சலுகைகள் பொருந்தும்: மாணவர்கள், வரைபடக் கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், புகைப்படக் கலைஞர்கள், சமையல் கலைஞர்கள், சிறு மற்றும் குறு நிறுவனங்கள், மற்றும் சேவை செய்யும் நிறுவனகள்.

உங்களுடைய படைப்புக்களை உலகிற்கு கொண்டு செல்ல இது உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும்.

Few sample websites are

www.maduraitravels.in
www.maduraianimation.com
www.hairextensions.me
www.hairextensionspictures.com
www.sspillaiphotography.com

மேலும் தொடர்புக்கு :
நிறுவனத்தின் பெயர்: UDeserve Technologies; www.UDeserve.in
❇ Whatsapp மூலம் தொடர்பு கொள்ள: 9952937136.

உங்களுடைய பகிர்வு ஒருவருக்கு உதவியாக இருக்கலாம். படித்து முடித்ததும் மறக்காமல் பகிருங்கள் நண்பர்களே

*****************
❇ Get your Complete Website for Just Rs 2000/-

UDeserve Technologies is an IT company helping upcoming writers, artists, photographers, students and small business owners to showcase their stuffs to the world through their own website.

This is not done with commercial aspect. Its done with a good intention of encouraging able hands to establish their online presence.

Few sample websites we developed are

www.maduraitravels.in
www.maduraianimation.com
www.hairextensions.me
www.hairextensionspictures.com
www.sspillaiphotography.com

For More Details

Company Name – UDeserve Technologies; www.UDeserve.in
WhatsApp Contact – 9952937136

Some of your friends could benefit from this information, so please pass on to your friends and colleagues .

Tips to Increase Your Website Traffic by Blogging

Blogging is one easier method of increasing your website traffic. Apart from providing your audience with some useful information to chew on, you also make them visit your website again and again. Blogging increases the number of indexed pages and keyword usage on your website, thereby enhancing the search engine optimization.

Let us take a look at a few simple steps that you can follow to increase the traffic of your website by blogging on a regular basis.

how-to-blog

1. Find out the keywords and phrases that would draw visitors to your website:

When you work on writing blog posts that contain keywords relevant to your industry or business, the keyword density of your website will automatically get boosted and draw in more visitors. You can make use of website analytic tools like Google Analytics, to study the keywords that drive in visitors to your website.

2. Write blog posts using your main keywords:

For example, if you own a website service company, your main keywords would be web design, web development, search engine optimization, types of websites, responsive web design etc., It is mandatory that you write blog posts relevant to your niche.

3. Publish blog posts regularly:

The recurrence of publishing blog posts on your websites depends upon the nature and size of your business, your writing style and how often you get some news relative to your industry. Try to publish blogs on a consistent basis as it may increase the number of indexed pages on your website and make multiple entry points for your website via search engines and other sources.

4. Rise Queries to your blog readers:

Ask questions to your blog readers at the end of blog posts so as to engage them and initiate discussion about your topic. Rise questions relevant to the content within your blog post. For example, if you own a beauty salon, you may write a blog post about the makeup products you use and then ask your readers about the type of products they use. Also ensure that the comments section of your blog post is enabled before rising queries to your readers.

5. Create a network with other blogs related to your industry:

When you create link-back opportunities to your blog posts from other sites, you can bring new visitors to your website. You could also make use of the opportunities to comment on the blog posts of other websites. You can also link to your own website by making use of the comment box.

Social Sharing Buttons

6. Add social sharing icons to your blog posts:

When you add social sharing buttons in your website, your readers get a chance to share whatever they find interesting. These buttons can help readers share your blog post with others via email and social media. Some common share buttons that you can use are Twitter, Facebook, Pinterest, Google+ and more. When you add social sharing icons, you can consult your webmaster or blogging platform to find out how to add them.

Apart from the above mentioned steps, you can also make use of tools with feed capabilities in Twitter, FeedBurner, Facebook, and more. This enables you to gain a wider exposure for your blog posts among the audience. You can set up your blog feed, with links to new blog content posted on the social networking platforms, upon publication.

Mobile Web Design Usability Tips

Mobile devices are reaching the hands of many people and web browsing in mobile devices is growing much quicker and it is believed to be the next main internet platform. Mobile devices are becoming handy with the help of technology letting us to easily access internet from anywhere. For better browsing, the usability implementation in mobile web designs should be simple and good such that it is effective for the user. While designing mobile websites various things such as space for content, minimal flash and animation, functionality etc., need to be remembered.

Here are some guidelines that one must follow while creating mobile web designs.

Concentrate on Screen Resolution

You can see a variety of mobile phones available in various types, shapes and sizes. Each device is different from one another in its properties such as color, screen sizes, resolutions, display etc. Concentrating on screen resolution of mobile devices could help developers get appropriate range of screen size to display on different platforms.

Mobile Web Design Tips

Make UP Web Pages into Chunks

Large content on web pages would make it difficult to view on smaller screen sizes. It may limit the scrolling in one direction. The amount of content to be displayed on mobile devices should be very less. It is also better that we stick to a single column of text and remove low priority content and links.

Keep Design Simple

Effective usability of mobile web designs lies in keeping it simple. Users should be allowed to move around and navigate the site easily with no complexity. Avoid large number of formatting options and use a single column layout for display.

Easy to Use Links

Mobile web designs do not contain all fancy menus and columns like a standard website. Important pages can be navigated using text links which can be very useful for mobile web designs. Text links are easy to use as it directs us to various pages we need when we simply click on them.

Types of Websites

What are the different types of websites?

Websites do have different varieties of functions and are being used in various fields; a website can be a personal website, a commercial or business website, a government website or a nonprofit organization website.

Websites can be dedicated for the work of an individual, a business or other organization, and are typically dedicated to a particular topic or purpose and a website can also be used by an organization in shared basis among its branches. Any website can contain a hyperlink to any other website and its internal pages, so the distinction between individual sites, as perceived by the user, can be blurred.

Websites are written in HTML (Hyper Text Markup Language) and are accessed using a software interface classified as a user agent or browser. Web pages can be viewed or otherwise accessed from a range of computer-based and Internet-enabled devices of various sizes, including desktop computers, laptops, PDAs and mobile phones.

Overall we know that when user visits a website they observe, look for content and try to interact with that website but then interactivity depends on type of website whether it is a static or a dynamic one. Because if it is a static website, it would have static internal pages and that would only show you the static content without any action or functionality. But if it’s a dynamic, the website would be more functional with dynamic content and the user would have a good experience more than viewing. Let us read on more detailed information regarding the differences between the static and dynamic websites in all their aspects.

dynamic-or-static-website

Static Website

A static website is one in which the web pages or its internal pages are stored on the server and it is primarily coded in Hypertext Markup Language (HTML). The content you would see here are stored in the HTML file itself.

Simple web pages of websites, such as classic website, a two – five page website or a brochure website are often static websites, because they present only the static information to the user. This would include a range information like the home page, about page, products page and any services pages through text, photos, animations, audio/video and interactive menus and navigation. This type of website generally shows the same information to all visitors.

This type of website is similar to handing out a printed brochure to customers or clients, a static website will generally provide consistent, standard information for an extended period of time. The website owner would make updates periodically on the website; it is a simple method to edit the text, photos and other content and it requires basic website design skills and software.

A static web page could have dynamic behavior, provided that this would be processed entirely at the client-side (i.e. within the browser) and that’s possible through the JavaScript.

In brief, users would not be able to interact with the information they receive via a static website and they have to consider whatever the website owner has decided to show on the website at that time. We have software’s for editing web pages like Adobe DreamViewer, Edit Plus and Notepad++.

Static -vs- dynamic-website

Dynamic Website

A dynamic website is the website in which the changes in the web page contents do customizes itself frequently and automatically based on certain criteria. And is because database is involved in dynamic websites for content management and other functionalities which gives a website more positive values and potential. Dynamic websites can have two types of dynamic functionality like Code and Content.

Dynamic Code

In dynamic web pages the code is implemented dynamically on the fly using programming languages like PHP, JSP and ASP instead of plain static HTML. A website with dynamic code would add more value to its building or how it is built more specifically depending upon the coding used to create a single dynamic web page.

A dynamic web page is composed of certain blocks of codes, procedures or routines together. A dynamically developed web page would call the various modules of relevant information from a database and put them together in a particular format to present the information on the web page.

These dynamic web pages would interact with users in a variety of ways including search functionality within the website that would look into its database for information, Change of information automatically in certain time-frame (like live cricket scorecard), cart functionality, product customization functionality in shopping dynamic websites, form elements, mouse overs, form submission. At the back end, processes like reading cookies recognizing user’s previous history, session variables, server side variables etc.

Dynamic content

The dynamic content comes from the database in particular format and that serves on the webpage on user requests. A website with dynamic content shows how its messages, text, images and other information are displayed on the web page, how user interacts and more specifically how the content changes at an instance.

There are variety of content based on different categories, the topics and the conditions. For example, a website with a database contains news articles and that uses a pre-defined rule which invokes it to display all news articles for particular date. This type of dynamic website will automatically show the most current news articles and updates on any mentioned date. Another example of dynamic content is when an e-commerce retail website with a database of media products allows a user to input a search request for the keyword “Samsung Galaxy”. In response, the content of the web page will change the way it looked before, and will display the search results and displays the list of Samsung Galaxy versions its related products.

HTML5 or Flash?

We know that we install flash player to view video files and listen music on the internet. Both HTML5 and flash are used to play video and audio files on the webpages but they both have different features.

Flash:

Flash is Adobe’s software product used to design and develop multimedia animations and vector graphics as it provides tools as Adobe Flash Professional and Flash player. This software tool is used to design and develop vector graphics and animations in “.fla” files. The flash player is also used to play the “.swf” files. Generally, flash is used much in the website industry for designing and embedding the flash videos in the web pages. In order to play those videos and view the animations in the web pages, flash plugins need to be installed with browser at the user end. Flash is widely preferred by people for its high end graphics and animation along with its look, feel and interactivity.

HTML5-Vs.-Flash1

HTML5:

HTML5 is an alternate for Flash as this could play audio and video files on the web pages along with the integrated files like vector graphics. HTML5 is the advanced Hypertext Mark Up Language with more features embedded in it. With HTML5, users will be able to see animated websites without any time delay or redundancies.

When planning to design an attractive multimedia website, every individual wonders whether to choose HTML5 or Flash. Well both HTML5 and Flash are capable of rendering video and audio on the web pages. Animated videos and audios have always been very attractive part of a website that is made in flash, and when anyone sees a website with dynamic content like videos and music the first thing strike their mind is that “this is a flash website”.

The advancement in technology brought HTML5. HTML5 has been a tycoon and a boon in the field of website development industry and is expected to take over Flash. With the evolution of dynamic functionalities, better interaction of web pages, Flash has been playing the major and important role. HTML5 is the still new to the web industry and is going to be the future web trend. HTML5 has many quality features which would differ with flash and has a lot advantages that would rock the website industry.

Flash-vs-HTML5

In what way is HTML5 different from Flash?

 • HTML5 is user friendly and would make the multimedia content of the website reach every user.
 • No need to install any plugins for HTML5
 • HTML5 is SEO friendly whereas Flash is not SEO friendly.
 • HTML5 is free and open source.
 • Flash is not supported by iPad or MAC.
 • HTML5 is supported by MAC, IE, Opera, Chrome and Mozilla.

It looks like the release of HTML5 into the internet market has brought many advancement and easy to use features and more than 80% of the developers have already started using HTML5.

 

MOBILE APP TESTING

Is there a Need for mobile app testing?

Yes, the ultimate milestone for mobile app is to face the different complexities in run time among the various mobile devices. Mobile app testing is the most important phase of mobile app development and is the final most step in deploying the app into the app stores. Therefore to overcome the complexities, the most important part is to test the mobile application before it run across various devices. During testing phase, the four main things an app should do well are

 • Functionality
 • Stability
 • Consistency
 • Usability

mobile-application-testing

The following are the different key fields on the basis of which the apps should get tested.

1) Features of Mobile Devices – Mobile devices are of different screen sizes and resolutions and have different input methods like touch, QWERTY and the normal keypad input types with various hardware configurations.

2) Mobile OS – There are varieties of Mobile operating systems in the market like Android, iOS, Windows mobile OS, BlackBerry OS, Symbian etc. Therefore testing an application in multiple devices that is running on the same platform and testing the apps in different platforms makes kind of unique challenge for the mobile app testers.

3) Mobile network Providers – There are hundreds of network providers internationally like T- mobile, AT&T, Airtel, BSNL, Vodafone, Uninor, idea and many more. Each network has different infrastructure thus limiting the flow of information.

Elaborating the key points that should be noted while testing a mobile app:

Functionality test:

As the name shows the functionality test would be performed to test the functional aspects. For e.g., while executing the app, a bug may occur disrupting the functionality. So the first and foremost test is to ensure the absence of any malfunction or bugs in the app.

Stability and Performance test:

The stability test is to ensure whether the app is running without any interruption and break down. The performance of an app would be tested on the basis of the resources used by the app, its runtime, speed and accuracy in performance.

Consistency test:

The consistency of an app comes out as 100 percentile when the app performs successfully throughout its session including all operations.

Usability Test:

The usability test is a process in which the app value counts because this test is performed to ensure the user experience in terms of its interaction. This includes the ease of use and attraction towards the app. Here, the customers would give their feedbacks about the app and that would help the app in its commercial side.

Validity test:

The Validity test is performed to check whether the mobile devices are compatible and follows the guidelines of the mobile app platforms.

Mobile App vs. Mobile Responsive Web

Mobile app or Responsive website?

mobile-responsive-website-vs-an-app

Mobile app:

A mobile app is an application that you download and install in your mobile. After installing you get its shortcut icon in mobile menu and when you click on the icon it invokes and runs the app in your mobile and displays the interface of the app. All of its menus and perfectly placed controls will fit your mobile’s screen size and its resolution.

Mobile apps are available for free or for cost. There are many different mobile platforms like Windows, iOS, Android, Blackberry, Symbian, Linux etc. For every platform there are apps available. Most of the apps are freely distributed and most of them are paid.

fb-mobile-app

Facebook Mobile app

With the evolution of Android OS, iOS, Blackberry and windows mobile, there are thousands of apps available for these platforms. Most of the popular websites have separate apps and many websites keep on developing apps. This is because, browsing a particular website and interacting with it in a mobile app saves a lot of time than browsing through a web browser. This generation people mostly depend upon internet for all types of purposes like social networking, business transactions, personal use like shopping, banking and others. So, having an app for every type of website would make people do their task with ease with a few clicks on their fingertips. The popular and frequently used websites like Facebook, Google, and Linked In, eBay, Browser apps, Messenger app, music apps and lot more are widely used via apps.

So you can imagine the usefulness of mobile apps instead of browsing each website in a browser. In mobile apps you will also get all the content and all features faster than a mobile web browser.

Mobile Responsive Web:

Here mobile responsive web is referring to the mobile responsive websites. Generally when you browse a website in a smartphone like an android touch or iPhone, many of the websites are not mobile responsive hence the website layout gets disturbed gives an odd look and takes a lot of time to load. Here mobile responsive means the websites would be designed in such a way that would fit to all mobile device screens and with good resolution without disturbing any content, images and controls of the website.

MobileResponsiveWebsite

Mobile Responsive Website

With the evolution of powerful and amazing mobile platforms the design and development of responsive websites are taking fire along with mobile apps. So in terms of mobile web browsing most of the website owners are designing their website to be mobile responsive. Those who already have a normal website are converting them to be mobile responsive, which is a tycoon in website development industry.

Therefore both mobile apps and mobile responsive web are having their distinct features and advantages over one another.

Importance of Responsive Website Design

What exactly hits your mind when you think of responsive design?

Responsive design is a type of website design that is mandatory for any biz or institution because of the need of the current trend where everyone is using mobile devices rather than desktop computers. A responsive design is one which is flexible, that means the website could open in all types of computers and mobile devices independent of the screen resolutions as the design transforms and adapts itself to the various screen sizes.

A responsive design is so flexible and adaptable that it fits on any screen without disturbing the content of the pages and that’s so wonderful. People have started using tablets, smartphones and different kind of mobile devices with various screen sizes. Hence, Responsive design is a boon in web development industry and is helpful to mobile device users. We cannot call a responsive design as mobile website design as the design would fit for all device screens and not just mobile phones.

Responsive-Web-Design

There are the few key benefits that a responsive website design offers:

 • Responsive design is a trendsetter. More than just a trend, it is an evolution in web design industry.
 • Flexibility and adaptability are the key features of responsive design.
 • Responsive design helps the website grow in terms of SEO because the major search engine – GOOGLE recommends responsive website designs.
 • Responsive Design increases the performance and efficiency of the website and makes it potential on the web.
 • Responsive design is built with HTML 5, CSS3 graphics and CSS media queries and gives the website a smooth and elegant feel when used on all mobile devices.
 • Responsive website designs are a good competition to mobile apps in terms of development.

 

Difference Between Website And Web Application

What do you understand by a website?

A website is a collection of web pages having home page as the main page that’s served from single domain. You can browse a website using a browser to view the web pages. Browser is an application which brings the web pages residing on the server and serves it to the user end and this application runs on the user computer. Therefore, website is such a simple and efficient way of delivering information to the users.

Website

A Website could be of different types; if you see different types of websites you would get a clear idea. As the web technologies got upgraded the website has came up with advanced features and functionalities has been built with advanced dynamic features in it. A website is no more just a basic static webpage that just shows the information but it is now has the functionalities which has made the user experience go crazy. At the current situation, a user is all dependable on internet because of the website advancement and the usage of the website as the websites are giving a lot more comfort to users all important requirements which in turn enhances their daily lives. Examples of websites: udeserve.in, yahoo.com, Rediff.com etc.

What is a Web App?

A Web App is an application integrated with web languages like JavaScript and HTML that runs on a browser and provides interaction of the web content to the user. A Web app can be integrated in a website or could be available as a dedicated application that runs on a web browser. A very good example could be a calendar, a date picker that you could find on many of the websites while signing up or any event organizing websites etc. You can see the live cricket scorecard on yahoo, cricbuzz etc. in which the entire web page would not get refreshed instead only the scorecard part would get update periodically in every second and the scores gets updated that’s called the synchronization with the server and that is the dynamic part of a webpage and it is an app so called web app.

Web apps

For very good example of websites whole as a web app more specifically dedicated web apps could be Google with search app, Gmail with mail app, YouTube player app, and Facebook with chat app and many of the dynamic websites are more specifically are web apps those are not just displaying the information but then giving a platform through which the user could get proper interaction with the web elements based on the user inputs like click, keyboard, hover and voice commands. Overall Web apps are such a boon in website development platform and it is taking over all the basic websites with more advancement in user experiences.